U heeft geen producten in uw winkelwagen.

074 - 3030 800

Welkom bij Hygo Faciltaire producten

Producten zoeken

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere Overeenkomst inclusief (maar niet beperkt tot) de totstandkoming daarvan (offertes, opdrachten, aanbiedingen etc.) en zijn tevens van toepassing op alle overige daaraan gerelateerde betrekkingen tussen Koper en Verkoper.
 2. De algemene voorwaarden van Koper of derden zijn niet van toepassing
 3. De Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden aangevuld of gewijzigd. Verkoper heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Verkoper zal Koper van een dergelijke wijziging zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.
 4. De ongeldigheid van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden.
 5. Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden onder de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend, onaanvaardbaar of ongeldig moet worden geacht, wordt de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, aanvaardbaar is en de strekking van de ongeldig geachte bepaling het dichtst benadert.
 6. Het is Verkoper toegestaan om haar rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst zonder toestemming over te dragen aan een derde partij.

 

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

a.         Werkzaamheden: levering facilitaire producten.

b.         Partijen:          1.               Koper: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie de levering van facilitaire producten wordt verricht.

                                    2.               Verkoper: Hygo Facilitaire Producten B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Borne aan de Industriestraat 8-A en ingeschreven bij de kamer van koophandel te Enschede onder nummer 08090289.  

c.         Franco huis: Verkoper betaalt de vracht- en administratiekosten omtrent de levering.

d.         Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Verkoper en Koper voor de levering van facilitaire producten.

Artikel 3 Offertes

 1. Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Bij de offerte wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden verstrekt.
 2. Alle offertes zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

       

Artikel 4 Orders

 1. De Koper wordt geacht met de order te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij de levering heeft aanvaard.
 2. Uitsluitend de voorwaarden gesteld op de order, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

Wijzigingen van hetgeen volgens de order is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6b van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van aanvullingsclausule op de oorspronkelijke order.

 

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De leveringen van facilitaire producten zullen overeenkomstig de afspraken in de order worden uitgevoerd.
 2. De Verkoper heeft het recht 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en in rekening te brengen, waarbij de metingen en de wegingen van de Verkoper als bindend zullen gelden.
  1. Wanneer de verkochte goederen voldoen aan de normen wanneer ze de fabriek/het pakhuis verlaten, verleent de Verkoper geen enkele garantie bij onvolkomenheden
  2. Tenzij anders is overeengekomen, worden leveringen uitsluitend uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale  feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulk noodzakelijk maken naar het oordeel van de Koper, dan wel de Verkoper, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.
  3. De Koper zal de geleverde goederen met de vereiste zorg behandelen. Handelingen die ten koste gaan van de kwaliteit en veiligheid van de goederen zijn niet toegestaan.

 

Artikel 7 Prijs

 1. Indien bij het tot stand komen van de Overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op dat moment geldende prijscourant dan wel circulaire.
 2. Alle prijzen zijn tenzij anders is overeengekomen in euro’s, exclusief BTW en exclusief verpakkingsbelasting.
 3. Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de Verkoper prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de Koper en met inachtneming van artikel 5 geschieden.
 4. Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van het personeel, tengevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden, in beginsel Overeenkomstig de door het Ministerie van Economische Zaken bij schriftelijke  beschikking toegestane maximale prijswijzigingen. Bij het ontbreken van een prijzenbeschikking als hierboven bedoeld,  kan de verkoper overgaan tot het doorvoeren van een wijziging van de contractsprijs, indien de ontwikkeling van de kosten daartoe aanleiding geeft.

           

Artikel 8 Levering

 1. De levering van orders > € 150 exclusief BTW geschiedt franco huis. Bij orders lager dan > € 150 exclusief BTW of lager, wordt € 20 exclusief BTW in rekening gebracht voor vracht- en administratiekosten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor de Verkoper. Koper moet voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgen.
 3. Voor het lossen van de bestellingen en het laden van eventuele retourvrachten zal de Koper voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen om niet ter beschikking stellen.
 4. Koper zal al wat mogelijk is doen, om te zorgen dat de tijdsduur tussen aankomst van de bestelling bij het afleveradres en het lossen, tot een minimum wordt beperkt.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn door de Verkoper, zal geen verzuim van de Verkoper optreden. De Verkoper dient dit zo snel mogelijk te melden aan de Koper. Vervolgens zorgt zij voor zo spoedig mogelijke levering. Bij ingebrekestelling van tijdige levering (binnen een redelijke termijn), is de Koper gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig, middels een aangetekend schrijven op te zeggen.
 6. Verkoper is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te facturen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 7. Verkoper heeft te allen tijde het recht de goederen onder rembours af te leveren.
 8. Verkoper heeft te allen tijde recht op het ontvangen van een vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door de Verkoper gewenste vorm.
 9. Retourzendingen zijn mogelijk indien de Verkoper daartoe schriftelijke toestemming heeft verleend. De condities die hierbij gelden:
 • De retourzending moet voorzien zijn van een kopie paklijst van de originele levering van Verkoper. Hierop staat: afzender, datum, aantallen en omschrijving, waarin de reden van retour per artikel of zending duidelijk wordt vermeld.
 • De retourzending dient altijd te worden aangemeld via hygo@visschedijk.nl. Niet aangemelde retourzendingen worden geweigerd.
 • Materialen dienen in originele staat retour te worden gezonden. Indien bijvoorbeeld opschriften of plakbandresten zichtbaar zijn, wordt het materiaal niet teruggenomen. In het geval van kleding/schoeisel betekent dit dat ze ongedragen retour moeten worden gezonden.
 • Artikelen speciaal voor u besteld en/of geproduceerd, worden nooit teruggenomen.
 • Langer dan drie maanden geleden afgenomen artikelen worden niet teruggenomen.
 • Per retourzending wordt € 25 in rekening gebracht, ter tegemoetkoming voor de geleden kosten.

                       

Artikel 9 Contractnaleving en controle

 1. Indien geconstateerd wordt dat de geleverde goederen in belangrijke mate in negatieve zin afwijken van hetgeen overeengekomen is, zal de Koper de Verkoper onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking. Dit moet binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen 14 dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken is ontdekt c.q. ontdekt had moeten worden.
 2. Indien binnen 14 dagen de Verkoper in kennis wordt gesteld, zal de Verkoper  verplicht zijn een vervangende partij ter beschikking te stellen. De Verkoper kan in plaats hiervan er ook voor kiezen het reeds betaalde bedrag terug te betalen, dan wel het in rekening gebrachte bedrag te crediteren.
 3. Indien tijdige in kennisstelling in gebreke blijft, verliest de Koper zijn aanspraken jegens de Verkoper en wordt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard.
  1. De onder 9a genoemde zaken geven de Koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
  2. Bedoelde schriftelijke in kennis stelling bevat  ten minste:
 4. een nauwkeurige omschrijving van aard en ernst van de geconstateerde afwijking.
 5. een redelijke termijn  waarbinnen de Verkoper de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
  1. De Koper dient bij een voorkomend geval Verkoper onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
  2. Indien het goed niet de eigenschappen bezit die nodig zijn voor het beoogde gebruik van de Koper, heeft de Koper alleen het recht dit te reclameren als schriftelijk overeen is gekomen dat het goed de betreffende eigenschappen zou moeten bezitten.

      6.  Indien de reclamaties door Verkoper gegrond worden bevonden, heeft ze het recht ter harer keuze:

 • de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
 • het geleverde goed te herstellen/opnieuw te aanleveren;
 • een vervangend goed (met overeenkomstige functie en kwaliteit) aan te leveren voor eenzelfde bedrag.

 

Artikel 10 Verpanding rechten en/of verplichtingen

Indien de Koper haar rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst met Verkoper wil overdragen aan een derde, dient Verkoper hiervoor schriftelijke toestemming voor te hebben verleend. Er kunnen voorwaarden aan de toestemming zijn verbonden.

 

Artikel 11 Duur van de Overeenkomst en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij is overeengekomen dat de Overeenkomst betrekking heeft op een eenmalige order.
 2. Beëindiging van de Overeenkomst kan door beide partijen slechts bij aangetekend schrijven geschieden. De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 kalendermaanden. Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten Overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:

1.         de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;

2.         de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

3.         de wederpartij toerekenbaar en materieel tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op een zodanige wijze dat voortzetting van de Overeenkomst niet meer van de andere Partij kan worden gevergd en de wederpartij in verzuim is nadat de andere Partij een redelijke heeft gesteld de tekortkoming(en) te herstellen.

 

Artikel 12 Betaling

 1. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien de offerte hierover niets nader regelt, vindt facturering plaats uiterlijk in de derde week van de kalendermaand of vierwekelijkse periode. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  1. Indien betaling na deze termijn geschiedt, zal de wettelijke rente zonder nadere ingebrekestelling in rekening worden gebracht.
 2. De Verkoper is bevoegd de levering op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden, indien de Koper ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen, zonder dat de Koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
 3. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden minimaal gesteld op 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de eventueel verschuldigde rente, met een minimum van € 750.
 4. Het is de Koper niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de Verkoper te verrekenen.
 5. Indien de Koper in het bezit is van ledige emballage kan deze op verzoek van de Koper door de Verkoper worden opgehaald. De Koper is hierbij verantwoordelijk voor de kosten.  De creditnota welke de Koper ontvangt, kan zij in mindering brengen op haar schulden.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de geleverde goederen wanneer die schade het gevolg is van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid van de Verkoper . Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan de factuurwaarde. Partijen kunnen, mits dit schriftelijk wordt vastgelegd, voor wat betreft de aansprakelijkheid  van de Verkoper, een ander maximumbedrag overeenkomen. De meerkosten die de Verkoper heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de Koper.
 2. De schade, zoals bedoeld in lid a waarvoor Verkoper tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade.
 3. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de verkoper niet aansprakelijk.
 4. De Koper vrijwaart de Verkoper voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze Overeenkomst geleden schade.
 5. Koper is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval schriftelijk te melden.

 

Artikel 14 Overmacht

 1. Indien na totstandkoming van de Overeenkomst deze door Verkoper niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Verkoper niet bekend konden zijn, is er sprake van overmacht. (niet toerekenbare tekortkoming).  
 2. Onder omstandigheden bedoelt als onder 14a vallen in ieder geval werkstaking (al dan niet door vakorganisaties georganiseerd), overheidsmaatregelen, oproer, oorlog, oorlogsgevaar, brand, weersomstandigheden, wanprestatie leverancier, ziekte en/of storingen in de aanvoer/voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden.
 3. Indien de overeengekomen leveringen door overmacht bij de Koper, tijdelijk – ten hoogste 1 maand – niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
 4. Indien na een maand de Overeenkomst niet is nagekomen, zijn zowel de Verkoper als Koper gerechtigd de Overeenkomst, zonder de tussenkomst van een rechter, met in kennis stelling van de andere partij, eenzijdig te beëindigen.
 5. De Verkoper is gerechtigd de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachtstoestand is beëindigd.
 6. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid c. van dit artikel genoemde termijn, zullen de Verkoper en de Koper overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmacht periode.
 7. Indien door maatregelen van de Koper uitvoering van hetgeen dat is overeengekomen tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs van die periode/aflevering.

 

Artikel 15 Geschillen

a.         Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de Overeenkomst zullen voorgelegd worden aan de burgerlijke rechter. Een geschil is aanwezig, wanneer één van
            partijen verklaart dat zulks het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend  schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.

b.         Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.